Perceraian: Ketahui Takrifan Cerai Berdasarkan Islam!!

 • Perceraian atau talak yakni pembubaran hubungan suami-isteri daripada ikatan pernikahan atau perkawinan yang sah mengikut syariat Islam

  • Mengikut pengamalan perundangan Islam di Malaysia, pembubaran perkahwinan boleh berlaku melalui 5 cara iaitu:
 • 1. Cerai Talaq

  • Perceraian secara talaq berlaku apabila kedua-dua pihak suami dan isteri bersetuju untuk bercerai secara baik, atau suami menciptakan keputusan untuk menceraikan isteri dengan lafaz talaq.

   Talaq dibahagi kepada dua iaitu:

   i) Talak sharih (langsung)

   Talak sharih yakni ucapan talak secara terang dan eksplisit yang apabila diucapkan kepada isteri, maka jatuhlah talak/perceraian walaupun suami tidak berniat untuk cerai. Seperti pola apabila suami berkata, "Aku ceraikan kau." atau "Kamu diceraikan." kepada isteri.

   ii) Talak kinayah (tidak langsung, implisit)

   Talak kinayah yakni lafaz yang mengandungi makna perceraian yang tersirat tetapi tidak secara langsung. Contohnya ayat, "Pulanglah pada orang tuamu!" yang dilafaz oleh suami.

   Juga termasuk dalam talak kinayah yakni talak sharih (langsung) yang dibentuk secara tertulis atau melalui SMS.
 • 2. Cerai Ta'liq

  • Ta'liq didefinisikan mengikut Undang-undang Keluarga Islam sebagai lafaz perjanjian yang dibentuk oleh suami selepas janji nikah. Perceraian secara ta'liq berlaku apabila suami melanggar ta'liq yang dibentuk olehnya semasa upacara janji nikah.

   Amalan ta'liq ini walaupun tidak wajib mengikut aturan Syara', tetapi ia boleh diterima pakai menurut kepada persetujuan kedua-dua pihak. Lafaz ta'liq yang dibentuk oleh suami semasa upacara ijab kabul ini berbeza mengikut negeri.

   Contoh lafaz ta'liq selepas janji nikah:

   “Saya mengaku apabila saya tinggalkan isteri saya (nama isteri) selama empat bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama tempoh yang tersebut pada hal ia taatkan saya atau saya melaksanakan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, kemudian ia mengadu kepada mahkamah syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah, dan ia memberi kepada Mahkamah Syariah, yang mendapatkan bagi pihak saya satu ringgit maka pada dikala itu tertalak ia dengan cara talak khulu'.”
 • 3. Cerai Khulu'

  • Perceraian secara khulu' merupakan salah satu alternatif perceraian yang boleh berlaku dengan penawaran oleh pihak isteri untuk bercerai dengan suaminya dengan memperlihatkan sejumlah wang atau harta sebagai pampasan.

   Perceraian berlaku dengan lafaz talaq oleh suami apabila beliau bersetuju dengan pampasan tersebut. Perceraian jenis ini juga termasuk dalam kategori talaq ba’in sughra. Oleh itu, ia dilarang dirujuk.

   Apa itu talaq ba'in sughra?

   Hukum yang ditimbulkan oleh khulu’ yakni talaq ba'in sughra yang memberi maksud, hilangnya hak rujuk pada suami selama masa ‘iddah.

   Bererti, sekiranya lelaki tersebut ingin kembali bersama bekas isterinya, beliau diwajibkan untuk melamar dan menikah semula dengan bekas isterinya itu.

   Sementara itu, perempuan yang meminta khulu' itu wajib menunggu hingga masa ‘iddahnya berakhir sekiranya ingin menikahi lelaki lain.
 • 4. Cerai Fasakh

  • Fasakh merupakan pembubaran perkahwinan melalui kuasa yang diberikan kepada Hakim (judicial decree). Walaupun hak untuk memohon fasakh terpakai kepada kedua-dua suami dan isteri, namun secara amalannya hak fasakh diberikan kepada isteri memandangkan suami memiliki hak untuk melafazkan talaq.

   Perceraian secara fasakh boleh berlaku apabila hakim tetapkan untuk memfasakhkan perkahwinan tersebut dengan alasan yang boleh memudaratkan pihak-pihak dalam perkahwinan tersebut dan ia tidak sanggup diselamatkan lagi.

   Contohnya apabila:

   i) Suami tidak memberi nafkah zahir dan batin selama empat bulan berturut-turut
   ii) Suami meninggalkan isteri selama empat bulan berturut-turut tanpa sebraang khabar berita
   iii) Suami tidak melunaskan mahar (mas kahwin) yang telah disebutkan dalam janji nikah, baik sebahagian ataupun seluruhnya
   iv) Terdapat perlakuan jelek oleh suami menyerupai penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan isteri

   Jika bukti-bukti dari pihak isteri telah sah, maka Hakim berhak tetapkan hubungan perkahwinan antara keduanya.
 • 5. Cerai Li'an

  • Perceraian secara li'an berlaku apabila suami menafikan anak yang dilahirkan oleh isterinya atau anak di dalam kandungan isterinya sebagai anaknya, atau menuduh isterinya berzina dengan lelaki lain tetapi tidak sanggup mengambarkan melalui penyaksian empat orang saksi.

   Sumpah li’an dilakukan oleh suami dengan menyatakan atas nama Allah, beliau bersumpah bahawa isterinya telah melaksanakan zina. Sumpah itu dinyatakan sebanyak 4 kali oleh suami, dan pada sumpah kelima, suami menyatakan beliau siap mendapatkan laknat Allah jikalau beliau berbohong.

   Demikian juga sebaliknya, isteri sanggup melaksanakan sumpah balik (sumpah nukul), atas nama Allah, beliau bersumpah bahawa beliau tidak melaksanakan zina. Sumpah itu dinyatakan isteri sebanyak 4 kali dan pada sumpah kelima, isteri menyatakan beliau siap mendapatkan laknat Allah jikalau tuduhan suaminya itu benar.

   Maka apabila pihak-pihak tersebut (suami dan isteri) telah mengangkat sumpah dengan cara li'an, mengikut aturan Syara' di hadapan Hakim Syar'ie, maka mereka akan difaraqkan.

   Kesannya, kedua-dua pihak dilarang rujuk kembali atau berkahwin semula.
  • SUMBER: SAYS

Click to comment